• The Washington Post | December 11, 2015
 • KQED | December 11, 2015
 • Reuters | December 11, 2015
 • CBS News | December 10, 2015
 • Fortune | December 10, 2015
 • CNN Money | December 10, 2015
 • Financial Times | December 10, 2015
 • CBS Moneywatch | December 10, 2015
 • The New York Times | December 9, 2015
 • Reuters | December 9, 2015
 • The Huffington Post | December 9, 2015
 • International Business Times | December 9, 2015
 • Think Progress | December 9, 2015
 • MSNBC | December 9, 2015
 • International Business Times | December 9, 2015
 • Think Progress | December 9, 2015
 • The Washington Post | December 9, 2015
 • Marketplace | December 9, 2015
 • U.S. News & World Report | December 9, 2015
 • Wall Street Journal | December 7, 2015
 • Politico | December 7, 2015
 • International Business Times | December 7, 2015
 • The Week | December 7, 2015
 • The Guardian | December 7, 2015
 • PBS News Hour | December 7, 2015
 • Austin American-Statesman | December 7, 2015
 • The Atlantic | December 4, 2015
 • Pittsburgh Post Gazette | December 4, 2015
 • The Huffington Post | December 2, 2015
 • Buzzfeed | December 2, 2015