State unemployment by race and ethnicity

This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text. This is some introductory text.

State All White Black Hispanic Asian Male Female
USA 8.7% 7.0% 15.8% 11.1% 7.3% 8.8% 8.6%
Alaska 7.4% 6.5% NA NA NA 8.7% 5.9%
Alabama 8.3% 6.7% 12.8% NA NA 8.9% 7.5%
Arkansas 7.9% 6.2% 16.2% NA NA 7.7% 8.1%
Arizona 9.1% 7.4% NA 11.4% NA 8.6% 9.8%
California 11.3% 9.0% 19.7% 13.5% 9.2% 11.3% 11.4%
Colorado 8.0% 6.8% NA 11.0% NA 8.2% 7.8%
Connecticut 8.3% 6.8% 15.7% 15.3% NA 8.0% 8.6%
District of Columbia 10.2% 3.1% 19.4% 7.7% NA 10.3% 10.1%
Delaware 7.2% 5.9% 12.1% NA NA 7.1% 7.4%
Florida 10.1% 7.8% 18.3% 11.2% NA 10.7% 9.4%
Georgia 9.5% 6.6% 16.9% 6.7% NA 9.1% 10.0%
Hawaii 6.7% 5.6% NA NA 5.5% 7.8% 5.5%
Iowa 5.7% 5.0% NA NA NA 5.4% 6.0%
Idaho 8.5% 8.0% NA 11.7% NA 9.0% 7.8%
Illinois 9.8% 7.6% 18.9% 13.0% 7.6% 10.1% 9.5%
Indiana 9.0% 7.9% NA NA NA 8.0% 10.2%
Kansas 6.5% 5.3% NA NA NA 6.8% 6.0%
Kentucky 9.1% 8.4% NA NA NA 10.1% 8.0%
Louisiana 7.1% 5.0% 11.2% NA NA 6.7% 7.5%
Massachusetts 7.0% 6.3% NA 9.2% NA 7.4% 6.6%
Maryland 6.7% 5.1% 10.0% 6.6% 6.5% 6.2% 7.3%
Maine 7.1% 6.8% NA NA NA 8.3% 5.9%
Michigan 9.6% 7.9% 21.8% NA NA 10.3% 8.9%
Minnesota 5.9% 4.9% 20.1% NA NA 6.1% 5.7%
Missouri 8.1% 7.2% 16.7% NA NA 8.6% 7.6%
Mississippi 10.6% 7.9% 16.7% NA NA 11.7% 9.5%
Montana 6.7% 5.9% NA NA NA 7.8% 5.5%
North Carolina 10.5% 8.0% 19.2% 8.9% NA 10.7% 10.2%
North Dakota 3.4% 2.1% NA NA NA 3.7% 3.1%
Nebraska 4.3% 3.2% NA 7.9% NA 4.2% 4.4%
New Hampshire 5.3% 5.1% NA NA NA 5.2% 5.4%
New Jersey 9.2% 7.7% 15.4% 11.8% 3.4% 9.2% 9.2%
New Mexico 7.1% 5.5% NA 8.7% NA 7.6% 6.5%
Nevada 13.2% 10.9% NA 14.7% 11.3% 13.6% 12.7%
New York 8.2% 6.7% 13.7% 9.2% 7.8% 8.5% 7.9%
Ohio 8.1% 7.1% 16.0% NA NA 8.3% 7.9%
Oklahoma 6.3% 5.2% NA NA NA 5.5% 7.3%
Oregon 9.1% 8.5% NA NA NA 9.2% 9.1%
Pennsylvania 7.8% 6.7% 12.8% 14.1% NA 7.8% 7.8%
Rhode Island 11.1% 8.9% NA 23.5% NA 11.2% 11.0%
South Carolina 9.8% 7.0% 16.2% NA NA 9.7% 10.0%
South Dakota 4.3% 3.2% NA NA NA 4.6% 4.0%
Tennessee 8.7% 7.8% 12.6% NA NA 9.0% 8.4%
Texas 7.6% 5.5% 13.5% 8.6% 5.1% 7.3% 7.9%
Utah 6.0% 5.8% NA 6.9% NA 6.2% 5.7%
Virginia 6.2% 4.8% 11.4% 4.6% 5.7% 5.9% 6.5%
Vermont 5.3% 5.3% NA NA NA 5.3% 5.3%
Washington 8.7% 8.1% NA 11.7% 7.0% 9.6% 7.7%
Wisconsin 7.1% 5.5% NA NA NA 8.0% 6.2%
West Virginia 7.8% 7.2% NA NA NA 9.0% 6.4%
Wyoming 5.7% 5.2% NA NA NA 5.1% 6.4%
ChartData Download data

The data below can be saved or copied directly into Excel.

Copy the code below to embed this chart on your website.

Previous chart: «

Next chart: »