State unemployment by race/ethnicity and gender

State All White Black Hispanic Asian Male Female
USA 8.1% 6.6% 14.1% 10.2% 5.9% 8.1% 8.1%
Alaska 7.6% 6.9% NA NA NA 8.3% 6.9%
Alabama 8.4% 6.1% 15.2% NA NA 8.4% 8.3%
Arkansas 7.2% 5.8% 16.2% NA NA 7.0% 7.5%
Arizona 8.3% 7.0% NA 10.3% NA 7.9% 8.7%
California 10.5% 8.2% 20.2% 12.7% 7.9% 10.4% 10.6%
Colorado 8.2% 6.8% NA 12.5% NA 8.0% 8.3%
Connecticut 8.8% 7.5% 13.4% 15.9% NA 9.6% 7.9%
District of Columbia 8.8% 2.6% 17.1% 7.6% NA 8.4% 9.2%
Delaware 6.8% 6.0% 9.5% NA NA 7.3% 6.4%
Florida 8.8% 7.0% 14.1% 10.1% NA 9.4% 8.1%
Georgia 9.1% 7.3% 13.3% 9.8% NA 8.5% 9.9%
Hawaii 6.0% 5.1% NA NA 4.3% 6.2% 5.9%
Iowa 5.3% 4.9% NA NA NA 5.7% 5.0%
Idaho 7.3% 7.4% NA 6.6% NA 6.2% 8.7%
Illinois 8.9% 7.8% 15.1% 10.0% 4.5% 8.8% 9.1%
Indiana 8.2% 7.1% 24.1% NA NA 8.4% 8.0%
Kansas 6.1% 5.5% NA NA NA 6.1% 6.1%
Kentucky 8.4% 8.0% NA NA NA 9.3% 7.4%
Louisiana 7.3% 4.6% 12.7% NA NA 7.4% 7.3%
Massachusetts 6.3% 5.8% NA 10.3% NA 6.8% 5.8%
Maryland 7.0% 5.2% 11.1% 6.4% 4.1% 6.8% 7.2%
Maine 7.6% 7.1% NA NA NA 7.6% 7.6%
Michigan 9.2% 8.1% 17.1% NA NA 9.1% 9.4%
Minnesota 5.8% 5.0% 16.5% NA 8.1% 5.8% 5.9%
Missouri 7.1% 6.3% 12.1% NA NA 7.1% 7.1%
Mississippi 9.2% 6.6% 14.0% NA NA 8.7% 9.6%
Montana 6.3% 5.4% NA NA NA 7.6% 4.7%
North Carolina 9.6% 7.5% 16.2% 8.8% NA 8.8% 10.6%
North Dakota 3.0% 2.3% NA NA NA 3.0% 2.9%
Nebraska 4.0% 3.3% NA 5.8% NA 3.5% 4.5%
New Hampshire 5.6% 5.5% NA NA NA 6.4% 4.8%
New Jersey 9.8% 8.6% 17.5% 11.2% 5.8% 9.2% 10.5%
New Mexico 6.5% 5.3% NA 8.3% NA 7.4% 5.5%
Nevada 12.0% 10.2% NA 16.3% 10.3% 13.3% 10.3%
New York 9.0% 7.8% 14.2% 11.5% 5.2% 9.8% 8.2%
Ohio 7.1% 6.0% 14.5% NA NA 6.9% 7.3%
Oklahoma 5.1% 4.4% NA NA NA 4.3% 5.9%
Oregon 8.8% 8.2% NA NA NA 9.3% 8.2%
Pennsylvania 8.1% 6.8% 14.6% 13.8% NA 8.1% 8.1%
Rhode Island 10.7% 9.4% NA 17.1% NA 11.0% 10.3%
South Carolina 9.5% 7.2% 15.8% NA NA 8.4% 10.6%
South Dakota 4.4% 3.6% NA NA NA 4.4% 4.5%
Tennessee 8.4% 7.2% 15.7% NA NA 8.6% 8.2%
Texas 7.0% 4.8% 11.6% 8.2% 5.9% 6.7% 7.3%
Utah 5.7% 5.2% NA 7.1% NA 5.9% 5.5%
Virginia 5.9% 5.0% 9.8% 3.5% NA 5.0% 6.9%
Vermont 5.2% 4.9% NA NA NA 5.3% 5.2%
Washington 8.5% 8.4% NA 11.2% 5.8% 8.6% 8.5%
Wisconsin 7.4% 6.1% NA NA NA 7.4% 7.3%
West Virginia 7.5% 7.4% NA NA NA 8.2% 6.7%
Wyoming 5.6% 4.8% NA NA NA 5.6% 5.5%

Copy the code below to embed this chart on your website.

Previous chart: «

Next chart: »