Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2020Q1 to 2020Q2 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States 7.8 11.1 12.1 10.4
Alabama 5.7 10.6 NA NA
Alaska 6.4 NA NA NA
Arizona 5.5 NA 6.6 NA
Arkansas 5.1 8.0 NA NA
California 10.2 12.3 12.7 11.2
Colorado 6.2 NA 12.2 NA
Connecticut 5.5 NA NA NA
Delaware 9.5 9.9 NA NA
District of Columbia 2.0 6.9 NA NA
Florida 7.8 11.1 11.7 NA
Georgia 5.3 6.6 9.1 NA
Hawaii 15.9 NA NA 19.4
Idaho 5.0 NA 12.8 NA
Illinois 10.0 14.0 17.8 7.9
Indiana 9.4 NA NA NA
Iowa 6.0 NA NA NA
Kansas 6.3 NA NA NA
Kentucky 5.6 NA NA NA
Louisiana 6.1 8.2 NA NA
Maine 5.7 NA NA NA
Maryland 4.3 6.9 NA NA
Massachusetts 11.4 NA 26.0 16.0
Michigan 14.3 28.5 NA NA
Minnesota 5.2 NA NA NA
Mississippi 6.3 6.9 NA NA
Missouri 5.6 4.3 NA NA
Montana 5.5 NA NA NA
Nebraska 3.4 NA NA NA
Nevada 13.8 NA 25.5 NA
New Hampshire 11.2 NA NA NA
New Jersey 10.4 11.4 18.7 11.8
New Mexico 4.6 NA 4.6 NA
New York 8.8 12.7 16.4 13.9
North Carolina 6.9 8.6 8.6 NA
North Dakota 5.5 NA NA NA
Ohio 8.2 14.4 NA NA
Oklahoma 6.7 NA 9.4 NA
Oregon 9.7 NA 11.2 NA
Pennsylvania 8.2 11.9 11.4 NA
Rhode Island 10.0 NA NA NA
South Carolina 7.1 13.2 NA NA
South Dakota 4.7 NA NA NA
Tennessee 7.8 9.6 NA NA
Texas 5.0 12.3 9.3 9.7
Utah 5.0 NA 6.0 NA
Vermont 9.4 NA NA NA
Virginia 5.4 6.9 11.6 NA
Washington 8.5 NA 10.7 7.8
West Virginia 7.5 NA NA NA
Wisconsin 7.3 NA NA NA
Wyoming 4.9 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data.

View the underlying data on epi.org.