Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2019Q3 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.9 -2.7 -1.8 -0.9
Alabama -1.2 -0.8 NA NA
Alaska -0.8 NA NA NA
Arizona 0.7 NA 0.0 NA
Arkansas -1.6 -2.3 NA NA
California -1.2 -4.4 -2.8 -0.9
Colorado -1.0 NA -1.8 NA
Connecticut -0.3 NA -3.5 NA
Delaware -0.6 1.1 NA NA
District of Columbia 0.2 1.5 NA NA
Florida -1.5 -0.2 -2.4 NA
Georgia -0.8 -2.1 -3.9 NA
Hawaii -1.4 NA NA 0.0
Idaho -0.4 NA NA NA
Illinois -1.2 -2.7 -2.1 -0.3
Indiana -1.3 -6.9 NA NA
Iowa -1.2 NA NA NA
Kansas -0.8 NA NA NA
Kentucky -0.9 NA NA NA
Louisiana 0.5 -1.8 NA NA
Maine -2.0 NA NA NA
Maryland 0.7 -1.8 NA NA
Massachusetts -1.8 NA NA NA
Michigan -2.3 -7.5 NA NA
Minnesota -1.1 NA NA NA
Mississippi -0.9 -0.9 NA NA
Missouri -1.8 NA NA NA
Montana -0.6 NA NA NA
Nebraska -0.2 NA NA NA
Nevada -0.2 NA -3.4 1.5
New Hampshire -1.1 NA NA NA
New Jersey -0.8 -4.1 -1.6 -0.2
New Mexico 0.4 NA 1.2 NA
New York -0.3 -0.6 -2.5 -1.9
North Carolina -0.5 -2.3 -1.4 NA
North Dakota 0.1 NA NA NA
Ohio -0.9 -7.7 NA NA
Oklahoma -0.3 NA NA NA
Oregon -1.9 NA NA NA
Pennsylvania -0.7 -0.1 NA NA
Rhode Island -2.2 NA NA NA
South Carolina -0.6 -7.3 NA NA
South Dakota -0.1 NA NA NA
Tennessee -1.5 -3.9 NA NA
Texas -1.1 -2.3 -0.4 -1.7
Utah 0.3 NA -1.2 NA
Vermont -2.2 NA NA NA
Virginia -0.7 -2.3 0.5 NA
Washington -0.3 NA -1.5 -1.7
West Virginia -0.2 NA NA NA
Wisconsin -1.7 NA NA NA
Wyoming 0.8 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.