Change in state unemployment rates by race and ethnicity, 2007Q4–2016Q2 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
USA 0.0 -0.1 -0.2 0.1
Alabama 0.6 4.9 NA NA
Alaska 0.5 NA NA NA
Arizona 1.3 NA 1.4 NA
Arkansas -2.0 -0.4 NA NA
California -0.4 -1.4 -0.6 -1.0
Colorado -1.1 NA 0.2 NA
Connecticut 0.9 NA NA NA
Delaware 0.5 1.5 NA NA
District of Columbia 0.0 2.7 NA NA
Florida 0.0 1.8 -1.5 NA
Georgia 0.5 0.0 -3.5 NA
Hawaii 0.7 NA NA 0.3
Idaho 0.4 NA NA NA
Illinois 0.4 2.7 1.8 0.1
Indiana 0.2 -1.8 NA NA
Iowa 0.0 NA NA NA
Kansas -0.6 NA NA NA
Kentucky -0.3 NA NA NA
Louisiana 1.9 2.1 NA NA
Maine -1.3 NA NA NA
Maryland -0.4 2.5 NA NA
Massachusetts -0.9 NA NA NA
Michigan -2.4 -6.3 NA NA
Minnesota -1.2 NA NA NA
Mississippi 1.0 -2.4 NA NA
Missouri -0.6 -3.6 NA NA
Montana 0.3 NA NA NA
Nebraska -0.3 NA NA NA
Nevada 0.1 NA 0.4 3.5
New Hampshire -0.8 NA NA NA
New Jersey 0.5 -1.0 0.6 0.5
New Mexico 0.1 NA 1.3 NA
New York 0.1 -1.2 -0.5 1.2
North Carolina -0.1 0.7 -1.9 NA
North Dakota 0.5 NA NA NA
Ohio -0.2 -3.3 NA NA
Oklahoma 0.6 NA NA NA
Oregon -1.1 NA NA NA
Pennsylvania 0.1 5.1 NA NA
Rhode Island -0.8 NA NA NA
South Carolina 1.1 -2.7 NA NA
South Dakota -0.9 NA NA NA
Tennessee -1.1 -1.5 NA NA
Texas 0.4 -1.8 0.0 1.6
Utah 1.3 NA -0.6 NA
Vermont -1.2 NA NA NA
Virginia -0.1 1.9 -1.0 NA
Washington 0.3 NA 1.8 -0.1
West Virginia 1.6 NA NA NA
Wisconsin -0.4 NA NA NA
Wyoming 2.8 NA NA NA

Note: The table only reports data for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.