Change in state unemployment rates by race and ethnicity, 2007Q4–2016Q1 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
USA -0.1 0.2 0.1 0.2
Alabama 0.8 4.5 NA NA
Alaska 0.4 NA NA NA
Arizona 0.7 NA 1.2 NA
Arkansas -1.8 1.4 NA NA
California -0.4 0.6 -0.3 -0.9
Colorado -1.2 NA 0.0 NA
Connecticut 0.5 NA NA NA
Delaware 1.3 0.5 NA NA
District of Columbia 0.6 2.8 NA NA
Florida 0.1 1.5 -0.7 NA
Georgia 0.3 0.4 -1.9 NA
Hawaii 0.8 NA NA 0.1
Idaho 0.6 NA NA NA
Illinois 0.6 1.8 2.1 -0.2
Indiana 0.1 -3.7 NA NA
Iowa -0.5 NA NA NA
Kansas -0.3 NA NA NA
Kentucky 0.3 NA NA NA
Louisiana 1.4 1.9 NA NA
Maine -1.3 NA NA NA
Maryland -0.1 2.9 NA NA
Massachusetts -0.8 NA NA NA
Michigan -2.4 -4.6 NA NA
Minnesota -1.2 NA NA NA
Mississippi 1.5 -1.1 NA NA
Missouri -0.8 NA NA NA
Montana 0.3 NA NA NA
Nebraska -0.5 NA NA NA
Nevada 0.7 NA 0.4 1.3
New Hampshire -0.7 NA NA NA
New Jersey 0.0 -3.0 0.8 0.3
New Mexico 0.6 NA 2.3 NA
New York -0.1 -0.7 -0.3 1.5
North Carolina 0.4 1.2 -2.0 NA
North Dakota 0.5 NA NA NA
Ohio -0.2 -4.2 NA NA
Oklahoma 0.4 NA NA NA
Oregon -0.8 NA NA NA
Pennsylvania -0.3 3.9 NA NA
Rhode Island -1.1 NA NA NA
South Carolina 0.5 -1.7 NA NA
South Dakota -0.6 NA NA NA
Tennessee -0.1 -2.0 NA NA
Texas 0.1 -1.4 0.2 1.2
Utah 1.0 NA 0.5 NA
Vermont -0.9 NA NA NA
Virginia 0.1 1.6 1.7 NA
Washington 0.0 NA 1.9 0.2
West Virginia 1.9 NA NA NA
Wisconsin -0.6 NA NA NA
Wyoming 2.1 NA NA NA

Note: The table only reports data for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.