Change in state unemployment rates by race and ethnicity, 2007Q4–2015Q4 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
USA -0.1 0.5 0.4 0.3
Alabama 1.0 5.1 NA NA
Alaska 0.6 NA NA NA
Arizona 1.1 NA 2.2 NA
Arkansas -0.9 0.9 NA NA
California -0.2 1.1 0.3 -0.6
Colorado -0.2 NA 0.6 NA
Connecticut 0.0 NA NA NA
Delaware 1.1 2.8 NA NA
District of Columbia 0.7 3.1 NA NA
Florida 0.2 2.1 -0.1 NA
Georgia 0.3 0.8 -1.2 NA
Hawaii 0.1 NA NA 0.1
Idaho 0.6 NA NA NA
Illinois -0.1 0.9 0.6 -0.3
Indiana -0.4 NA NA NA
Iowa -0.7 NA NA NA
Kansas 0.2 NA NA NA
Kentucky -0.8 NA NA NA
Louisiana 1.9 2.7 NA NA
Maine -0.8 NA NA NA
Maryland 0.6 2.8 NA NA
Massachusetts -1.0 NA NA NA
Michigan -2.4 -3.0 NA NA
Minnesota -1.3 NA NA NA
Mississippi 0.3 -1.6 NA NA
Missouri -0.4 -1.9 NA NA
Montana 0.5 NA NA NA
Nebraska -0.1 NA NA NA
Nevada 0.7 NA 1.2 NA
New Hampshire -0.1 NA NA NA
New Jersey 0.5 -1.6 2.2 1.8
New Mexico 1.5 NA 2.5 NA
New York 0.1 -0.1 -1.3 1.0
North Carolina 0.7 1.4 -1.8 NA
North Dakota 0.3 NA NA NA
Ohio -0.9 -3.0 NA NA
Oklahoma 0.7 NA NA NA
Oregon 0.2 NA NA NA
Pennsylvania 0.2 3.5 NA NA
Rhode Island -0.8 NA NA NA
South Carolina 0.1 -0.9 NA NA
South Dakota -0.5 NA NA NA
Tennessee 0.4 -1.1 NA NA
Texas 0.1 -0.5 0.5 -0.4
Utah 0.8 NA 2.9 NA
Vermont -0.4 NA NA NA
Virginia 0.4 1.6 1.9 NA
Washington 0.2 NA -0.4 -0.5
West Virginia 2.5 NA NA NA
Wisconsin -0.5 NA NA NA
Wyoming 1.5 NA NA NA

Note: The table only reports data for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.