State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2015Q4

State All White Black Hispanic Asian
California 5.8% 4.4% 10.9% 7.2% 4.1%
Alabama 6.0% 4.1% 10.3% NA NA
Alaska 6.4% 5.0% NA NA NA
Arizona 6.0% 4.2% NA 7.8% NA
Arkansas 5.0% 3.7% 9.8% NA NA
Colorado 3.6% 3.3% NA 5.8% NA
Connecticut 5.1% 3.5% NA NA NA
Delaware 5.1% 4.1% 7.8% NA NA
District of Columbia 6.6% 2.4% 12.8% 2.9% NA
Florida 5.1% 4.0% 8.2% 5.5% NA
Georgia 5.6% 3.5% 8.9% 5.8% NA
Hawaii 3.3% 3.9% NA NA 2.5%
Idaho 3.9% 3.7% NA 5.3% NA
Illinois 5.7% 4.2% 13.1% 6.3% 3.1%
Indiana 4.4% 3.8% NA NA NA
Iowa 3.4% 2.8% NA NA NA
Kansas 4.0% 3.7% NA NA NA
Kentucky 5.1% 4.4% NA NA NA
Louisiana 6.2% 4.1% 10.7% NA NA
Maine 4.1% 3.9% NA NA NA
Maryland 5.1% 3.3% 8.2% NA NA
Massachusetts 4.7% 3.5% 7.8% 11.9% 3.4%
Michigan 5.1% 3.7% 12.4% NA NA
Minnesota 3.6% 2.9% NA NA NA
Mississippi 6.1% 4.1% 9.2% NA NA
Missouri 4.7% 4.0% 9.7% NA NA
Montana 4.1% 3.7% NA NA NA
Nebraska 2.9% 2.5% NA NA NA
Nevada 6.5% 5.0% NA 7.9% NA
New Hampshire 3.2% 3.3% NA NA NA
New Jersey 5.3% 4.4% 6.8% 7.3% 4.1%
New Mexico 6.8% 4.5% NA 6.6% NA
New York 4.8% 3.8% 7.7% 5.6% 4.3%
North Carolina 5.7% 4.7% 9.6% 4.5% NA
North Dakota 2.7% 2.3% NA NA NA
Ohio 4.5% 3.6% 10.8% NA NA
Oklahoma 4.2% 3.6% NA 4.6% NA
Oregon 5.7% 5.5% NA 7.4% NA
Pennsylvania 5.0% 4.3% 10.4% 6.3% NA
Rhode Island 5.2% 4.4% NA NA NA
South Carolina 5.5% 3.7% 9.9% NA NA
South Dakota 3.0% 1.5% NA NA NA
Tennessee 5.6% 4.8% 8.2% NA NA
Texas 4.6% 3.6% 7.6% 5.1% 2.6%
Utah 3.5% 3.2% NA 6.6% NA
Vermont 3.7% 3.6% NA NA NA
Virginia 4.2% 3.3% 6.7% 5.5% NA
Washington 5.3% 4.9% NA 5.3% 3.1%
West Virginia 6.6% 6.7% NA NA NA
Wisconsin 4.3% 3.5% NA NA NA
Wyoming 4.1% 3.9% NA NA NA

Note: The map only reports unemployment rates for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.