State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2020Q2

State All White Black Hispanic Asian
Alabama 10.3% 8.6% 14.2% NA NA
Alaska 12.9% 10.2% NA NA NA
Arizona 10.8% 9.4% NA 11.2% NA
Arkansas 9.5% 8.7% 13.2% NA NA
California 15.9% 13.5% 18.3% 18.1% 14.2%
Colorado 11.0% 8.9% NA 16.4% NA
Connecticut 9.2% 8.9% NA NA NA
Delaware 14.4% 12.8% 17.9% NA NA
Washington D.C. 9.7% 4.0% 18.2% NA NA
Florida 12.6% 10.4% 17.5% 14.5% NA
Georgia 9.9% 7.5% 11.8% 12.4% NA
Hawaii 20.4% 19.1% NA NA 21.9%
Idaho 8.8% 7.6% NA 16.3% NA
Illinois 15.7% 13.0% 20.7% 23.0% 9.4%
Indiana 13.7% 12.2% NA NA NA
Iowa 9.7% 8.4% NA NA NA
Kansas 9.8% 9.2% NA NA NA
Kentucky 10.6% 10.3% NA NA NA
Louisiana 13.0% 9.7% 18.2% NA NA
Maine 8.8% 8.5% NA NA NA
Maryland 9.4% 6.6% 13.0% NA NA
Massachusetts 16.7% 14.1% NA 29.9% 17.5%
Michigan 20.0% 17.5% 35.5% NA NA
Minnesota 9.1% 8.1% NA NA NA
Mississippi 11.8% 9.7% 16.0% NA NA
Missouri 9.4% 9.1% 10.5% NA NA
Montana 9.3% 8.8% NA NA NA
Nebraska 6.9% 6.0% NA NA NA
Nevada 23.5% 17.8% NA 30.1% NA
New Hampshire 14.8% 13.6% NA NA NA
New Jersey 16.1% 13.0% 18.3% 23.3% 16.2%
New Mexico 9.8% 8.4% NA 10.0% NA
New York 15.2% 12.2% 18.3% 22.0% 16.2%
North Carolina 11.1% 9.8% 14.2% 15.2% NA
North Dakota 8.1% 7.4% NA NA NA
Ohio 14.1% 11.5% 23.4% NA NA
Oklahoma 11.3% 9.3% NA 12.9% NA
Oregon 13.5% 13.3% NA 14.2% NA
Pennsylvania 14.2% 12.2% 22.0% 19.7% NA
Rhode Island 15.6% 13.1% NA NA NA
South Carolina 11.3% 9.0% 17.0% NA NA
South Dakota 9.2% 6.4% NA NA NA
Tennessee 12.1% 10.3% 16.9% NA NA
Texas 11.7% 7.8% 18.0% 14.1% 12.3%
Utah 8.0% 7.8% NA 8.6% NA
Vermont 12.9% 12.1% NA NA NA
Virginia 9.5% 7.7% 11.6% 15.2% NA
Washington 13.7% 12.0% NA 17.6% 11.2%
West Virginia 13.1% 12.4% NA NA NA
Wisconsin 11.4% 9.9% NA NA NA
Wyoming 8.7% 7.9% NA NA NA

Note: The map reports unemployment rates only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data.

View the underlying data on epi.org.