State unemployment rates, by race/ethnicity and overall, 2020Q3

State All White Black Hispanic AAPI
USA 8.8% 7.3% 11.9% 11.3% 10.1%
Alabama 6.7% 5.0% 10.5% NA NA
Alaska 8.7% 6.5% NA NA NA
Arizona 7.8% 6.8% NA 8.6% NA
Arkansas 7.3% 6.6% 11.5% NA NA
California 11.9% 10.3% 14.7% 13.0% 11.8%
Colorado 6.8% 5.7% NA 9.7% NA
Connecticut 8.7% 7.7% NA NA NA
Delaware 9.2% 8.1% 11.2% NA NA
Washington D.C. 8.6% 3.5% 15.6% NA NA
Florida 8.8% 7.0% 11.2% 10.4% NA
Georgia 6.6% 5.1% 8.0% 7.8% NA
Hawaii 13.9% 13.9% NA NA 14.7%
Idaho 5.1% 4.4% NA 8.7% NA
Illinois 10.9% 9.2% 15.7% 14.2% 8.0%
Indiana 6.8% 6.0% NA NA NA
Iowa 5.9% 5.3% NA NA NA
Kansas 6.7% 6.2% NA NA NA
Kentucky 5.9% 5.5% NA NA NA
Louisiana 8.4% 6.9% 10.9% NA NA
Maine 7.7% 7.5% NA NA NA
Maryland 7.3% 6.0% 8.7% NA NA
Massachusetts 12.4% 10.4% NA 21.4% 11.2%
Michigan 8.6% 7.3% 17.9% NA NA
Minnesota 7.0% 6.1% NA NA NA
Mississippi 8.1% 6.6% 10.5% NA NA
Missouri 6.3% 5.8% 9.2% NA NA
Montana 5.9% 5.3% NA NA NA
Nebraska 4.1% 3.6% NA NA NA
Nevada 13.4% 10.0% NA 16.4% NA
New Hampshire 6.9% 6.3% NA NA NA
New Jersey 10.7% 9.5% 13.6% 12.8% 9.3%
New Mexico 11.2% 9.8% NA 11.8% NA
New York 12.7% 10.0% 14.0% 19.1% 15.8%
North Carolina 7.4% 6.8% 9.1% 9.5% NA
North Dakota 5.3% 4.9% NA NA NA
Ohio 8.8% 7.5% 14.2% NA NA
Oklahoma 6.0% 4.9% NA NA NA
Oregon 9.0% 9.0% NA 9.0% NA
Pennsylvania 10.3% 8.5% 19.5% NA NA
Rhode Island 11.6% 10.4% NA NA NA
South Carolina 6.7% 5.7% 9.7% NA NA
South Dakota 5.1% 3.7% NA NA NA
Tennessee 8.2% 7.0% 12.2% NA NA
Texas 7.7% 5.5% 11.4% 9.1% 8.1%
Utah 4.5% 4.4% NA 4.7% NA
Vermont 5.8% 5.4% NA NA NA
Virginia 6.7% 4.8% 9.4% 9.7% NA
Washington 8.8% 8.3% NA 9.9% 6.1%
West Virginia 9.2% 9.0% NA NA NA
Wisconsin 6.3% 5.5% NA NA NA
Wyoming 6.6% 6.2% NA NA NA

Note: AAPI stands for Asian American/Pacific Islander. The map reports unemployment rates only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.