Change in state unemployment rates by race and ethnicity, 2007Q4–2016Q3 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
USA 0.0% -0.2% -0.2% 0.4%
Alaska 0.7% NA NA NA
Alabama 1.0% 3.7% NA NA
Arkansas -1.8% -1.0% NA NA
Arizona 0.7% NA 2.3% NA
California -0.3% -2.0% -0.8% -0.7%
Colorado -0.5% NA -0.4% NA
Connecticut 1.1% NA 0.5% NA
District of Columbia -0.1% 2.8% NA NA
Delaware 0.2% 2.1% NA NA
Florida 0.2% 1.6% -1.6% NA
Georgia 0.4% 0.0% -2.9% NA
Hawaii -0.9% NA NA 0.3%
Iowa 0.3% NA NA NA
Idaho 0.5% NA NA NA
Illinois 0.5% 1.9% 1.8% -0.1%
Indiana 0.1% -0.9% NA NA
Kansas -0.6% NA NA NA
Kentucky -0.3% NA NA NA
Louisiana 2.2% 1.5% NA NA
Massachusetts -1.2% NA NA NA
Maryland 0.2% 1.7% NA NA
Maine -1.4% NA NA NA
Michigan -2.4% -5.7% NA NA
Minnesota -1.4% NA NA NA
Missouri -1.1% -2.5% NA NA
Mississippi 0.7% -2.1% NA NA
Montana 0.1% NA NA NA
North Carolina -0.2% 0.5% -0.3% NA
North Dakota 0.4% NA NA NA
Nebraska -0.1% NA NA NA
New Hampshire -0.8% NA NA NA
New Jersey 0.0% -1.3% 0.3% 3.9%
New Mexico 0.5% NA 1.2% NA
Nevada -0.6% NA -0.7% 5.1%
New York 0.4% -1.7% -1.1% 0.5%
Ohio -0.3% -2.7% NA NA
Oklahoma 0.7% NA NA NA
Oregon -1.1% NA NA NA
Pennsylvania 0.2% 4.4% NA NA
Rhode Island -0.7% NA NA NA
South Carolina 0.9% -2.4% NA NA
South Dakota -0.8% NA NA NA
Tennessee -1.2% -1.5% NA NA
Texas 0.4% -1.2% 0.0% 1.4%
Utah 1.1% NA -0.1% NA
Virginia 0.0% 0.9% -0.9% NA
Vermont -1.1% NA NA NA
Washington 0.9% NA 0.4% -0.6%
Wisconsin -0.2% NA NA NA
West Virginia 1.5% NA NA NA
Wyoming 2.7% NA NA NA

 

Note: The table only reports data for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.