Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2018Q4 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.9 -2.1 -1.4 -0.3
Alabama -1.3 0.8 NA NA
Alaska -0.8 NA NA NA
Arizona 0.3 NA 0.4 NA
Arkansas -1.9 -1.4 NA NA
California -1.4 -4.1 -2.2 -1.6
Colorado -0.1 NA -1.6 NA
Connecticut -0.8 NA -2.4 NA
Delaware -0.3 2.0 NA NA
District of Columbia 0.4 1.9 NA NA
Florida -1.3 -1.2 -2.5 NA
Georgia -0.5 -2.4 -4.9 NA
Hawaii -2.1 NA NA -0.5
Idaho -0.5 NA NA NA
Illinois -1.0 -3.4 -2.0 0.4
Indiana -1.3 -3.9 NA NA
Iowa -1.2 NA NA NA
Kansas -1.0 NA NA NA
Kentucky -1.1 NA NA NA
Louisiana 0.8 -0.7 NA NA
Maine -1.7 NA NA NA
Maryland -0.1 -0.1 NA NA
Massachusetts -1.9 NA NA NA
Michigan -2.6 -8.9 NA NA
Minnesota -1.6 NA NA NA
Mississippi -0.8 -2.6 NA NA
Missouri -2.2 NA NA NA
Montana -0.3 NA NA NA
Nebraska -0.6 NA NA NA
Nevada -0.1 NA -1.6 -0.6
New Hampshire -1.4 NA NA NA
New Jersey -0.4 -2.7 -1.5 2.2
New Mexico 0.7 NA 0.1 NA
New York -0.4 -1.4 -2.4 -1.4
North Carolina -1.5 -1.3 -1.4 NA
North Dakota -0.1 NA NA NA
Ohio -0.2 -6.7 NA NA
Oklahoma -0.4 NA NA NA
Oregon -1.5 NA NA NA
Pennsylvania -0.9 1.7 NA NA
Rhode Island -2.1 NA NA NA
South Carolina -1.3 -5.9 NA NA
South Dakota -0.5 NA NA NA
Tennessee -1.6 -4.1 NA NA
Texas -0.5 -2.7 -0.2 0.0
Utah 0.6 NA 0.5 NA
Vermont -1.7 NA NA NA
Virginia -1.1 -1.0 0.8 NA
Washington -1.2 NA 1.7 1.0
West Virginia -0.1 NA NA NA
Wisconsin -1.5 NA NA NA
Wyoming 1.2 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.