Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2018Q3 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.8 -2.3 -1.4 -0.5
Alabama -0.7 0.8 NA NA
Alaska -0.2 NA NA NA
Arizona 0.2 NA -0.3 NA
Arkansas -1.7 -2.2 NA NA
California -1.5 -3.6 -2.2 -1.4
Colorado -0.6 NA -3.0 NA
Connecticut -0.2 NA -2.5 NA
Delaware 0.0 1.7 NA NA
District of Columbia 0.3 2.5 NA NA
Florida -1.1 -0.3 -2.2 NA
Georgia -0.3 -2.2 -4.3 NA
Hawaii -2.8 NA NA -0.8
Idaho -0.6 NA NA NA
Illinois -1.2 -3.0 -1.9 1.2
Indiana -1.0 -6.1 NA NA
Iowa -1.1 NA NA NA
Kansas -0.9 NA NA NA
Kentucky -0.9 NA NA NA
Louisiana 0.7 -0.2 NA NA
Maine -2.0 NA NA NA
Maryland 0.2 0.7 NA NA
Massachusetts -1.2 NA NA NA
Michigan -2.4 -8.8 NA NA
Minnesota -1.6 NA NA NA
Mississippi -0.2 -3.3 NA NA
Missouri -1.7 NA NA NA
Montana -0.5 NA NA NA
Nebraska -0.7 NA NA NA
Nevada -0.3 NA -1.7 0.2
New Hampshire -0.9 NA NA NA
New Jersey -0.2 -2.0 -0.6 1.4
New Mexico 0.4 NA -0.2 NA
New York -0.1 -0.9 -2.0 -1.3
North Carolina -0.6 -3.1 -1.1 NA
North Dakota -0.2 NA NA NA
Ohio -0.4 -6.7 NA NA
Oklahoma 0.1 NA NA NA
Oregon -1.9 NA NA NA
Pennsylvania -0.5 -0.5 NA NA
Rhode Island -1.7 NA -2.2 NA
South Carolina -1.5 -4.9 NA NA
South Dakota 0.2 NA NA NA
Tennessee -1.4 -3.5 NA NA
Texas -0.5 -2.2 0.0 0.4
Utah 0.4 NA 0.2 NA
Vermont -1.5 NA NA NA
Virginia -0.5 -1.5 1.2 NA
Washington -0.9 NA -0.2 0.2
West Virginia 0.3 NA NA NA
Wisconsin -1.7 NA NA NA
Wyoming 0.8 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.