Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2018Q2 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.8 -2.2 -1.2 -0.6
Alabama -0.6 0.2 NA NA
Alaska 0.1 NA NA NA
Arizona 0.4 NA -0.5 NA
Arkansas -1.4 -2.9 NA NA
California -1.5 -3.1 -1.9 -1.8
Colorado -0.9 NA -2.3 NA
Connecticut -0.5 NA -0.1 NA
Delaware 0.3 0.1 NA NA
District of Columbia -0.2 2.6 NA NA
Florida -1.2 1.2 -2.0 NA
Georgia -0.5 -1.0 -2.4 NA
Hawaii -2.3 NA NA -0.9
Idaho -0.5 NA NA NA
Illinois -1.0 -3.3 -1.1 0.4
Indiana -1.2 -7.7 NA NA
Iowa -1.3 NA NA NA
Kansas -0.9 NA NA NA
Kentucky -1.3 NA NA NA
Louisiana 1.1 -2.0 NA NA
Maine -2.2 NA NA NA
Maryland -0.2 0.8 NA NA
Massachusetts -1.6 NA NA NA
Michigan -1.9 -8.8 NA NA
Minnesota -1.4 NA NA NA
Mississippi -0.2 -3.8 NA NA
Missouri -1.3 -6.2 NA NA
Montana -0.1 NA NA NA
Nebraska -0.7 NA NA NA
Nevada -0.4 NA -0.9 NA
New Hampshire -0.8 NA NA NA
New Jersey -0.1 -1.0 0.2 0.4
New Mexico 0.9 NA 0.4 NA
New York 0.2 0.1 -2.0 -0.6
North Carolina -0.2 -2.9 -1.8 NA
North Dakota 0.0 NA NA NA
Ohio -0.6 -7.9 NA NA
Oklahoma -0.3 NA NA NA
Oregon -1.4 NA NA NA
Pennsylvania 0.0 -1.4 NA NA
Rhode Island -1.7 NA NA NA
South Carolina -1.4 -3.0 NA NA
South Dakota 0.5 NA NA NA
Tennessee -1.3 -4.6 NA NA
Texas -0.4 -1.5 0.1 -0.4
Utah 0.3 NA -0.8 NA
Vermont -1.5 NA NA NA
Virginia -0.4 -0.5 -0.3 NA
Washington -0.6 NA 1.0 0.0
West Virginia 0.4 NA NA NA
Wisconsin -1.9 NA NA NA
Wyoming 0.6 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.