Change in state unemployment rates by race and ethnicity from 2007Q4 to 2018Q1 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
United States -0.7 -1.4 -0.9 -0.5
Alabama -0.8 -0.1 NA NA
Alaska 0.2 NA NA NA
Arizona 0.1 NA -0.6 NA
Arkansas -1.4 -3.4 NA NA
California -1.4 -2.6 -1.6 -2.0
Colorado -1.3 NA -0.7 NA
Connecticut -0.5 NA 1.8 NA
Delaware 0.7 0.8 NA NA
District of Columbia -0.2 3.0 NA NA
Florida -1.1 1.0 -1.6 NA
Georgia -0.4 -0.6 -2.9 NA
Hawaii -2.0 NA NA -0.9
Idaho -0.4 NA NA NA
Illinois -0.6 -3.2 -0.5 0.0
Indiana -1.3 -6.6 NA NA
Iowa -1.4 NA NA NA
Kansas -0.9 NA NA NA
Kentucky -1.3 NA NA NA
Louisiana 1.0 -2.3 NA NA
Maine -2.1 NA NA NA
Maryland -0.4 1.2 NA NA
Massachusetts -1.9 NA NA NA
Michigan -2.1 -7.2 NA NA
Minnesota -1.3 NA NA NA
Mississippi -0.5 -3.5 NA NA
Missouri -1.4 -4.3 NA NA
Montana 0.0 NA NA NA
Nebraska -0.5 NA NA NA
Nevada -0.4 NA -0.6 NA
New Hampshire -1.0 NA NA NA
New Jersey -0.3 0.6 -0.4 2.6
New Mexico 1.0 NA 1.3 NA
New York 0.3 -0.2 -1.6 -0.6
North Carolina -0.4 -1.5 -1.6 NA
North Dakota -0.2 NA NA NA
Ohio -0.5 -6.6 NA NA
Oklahoma -0.1 NA NA NA
Oregon -1.4 NA NA NA
Pennsylvania 0.1 -0.2 NA NA
Rhode Island -2.1 NA NA NA
South Carolina -1.0 -2.3 NA NA
South Dakota 0.0 NA NA NA
Tennessee -1.4 -4.3 NA NA
Texas -0.4 -1.0 0.0 -0.8
Utah 0.3 NA -0.3 NA
Vermont -1.5 NA NA NA
Virginia -0.3 0.1 -0.4 NA
Washington -0.9 NA 2.3 -0.5
West Virginia 0.5 NA NA NA
Wisconsin -1.7 NA NA NA
Wyoming 0.9 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.