Change in state unemployment rates by race and ethnicity, 2007Q4–2017Q2 (percentage points)

State White Black Hispanic Asian
USA -0.4 -1.2 -0.8 -0.1
Alabama 0.1 2.2 NA NA
Alaska -0.3 NA NA NA
Arizona 0.5 NA 0.2 NA
Arkansas -1.6 -3.3 NA NA
California -0.7 -3.4 -1.6 -1.2
Colorado -1.3 NA -3.4 NA
Connecticut 0.7 NA 0.7 NA
Delaware 1.0 3.6 NA NA
District of Columbia 0.2 2.9 NA NA
Florida -0.4 0.3 -1.4 NA
Georgia 0.0 0.3 -3.8 NA
Hawaii -1.8 NA NA -0.1
Idaho 0.1 NA NA NA
Illinois -0.3 -4.4 -1.0 0.3
Indiana -1.5 -4.1 NA NA
Iowa -0.8 NA NA NA
Kansas -0.8 NA NA NA
Kentucky -0.4 NA NA NA
Louisiana 1.4 1.0 NA NA
Maine -1.9 NA NA NA
Maryland 0.5 0.7 NA NA
Massachusetts -1.2 NA NA NA
Michigan -2.6 -8.5 NA NA
Minnesota -1.0 NA NA NA
Mississippi -0.2 -3.1 NA NA
Missouri -0.9 -6.0 NA NA
Montana -0.6 NA NA NA
Nebraska -0.2 NA NA NA
Nevada 0.3 NA -1.4 0.0
New Hampshire -1.1 NA NA NA
New Jersey -0.6 -1.7 0.1 1.2
New Mexico 1.7 NA 1.8 NA
New York 0.0 -0.5 -2.1 -0.2
North Carolina -0.3 -2.2 -0.7 NA
North Dakota 0.1 NA NA NA
Ohio -0.2 -4.5 NA NA
Oklahoma 0.3 NA NA NA
Oregon -2.4 NA NA NA
Pennsylvania 0.0 1.6 NA NA
Rhode Island -1.7 NA NA NA
South Carolina -0.7 -4.0 NA NA
South Dakota -0.5 NA NA NA
Tennessee -1.1 -1.5 NA NA
Texas 0.3 -0.1 0.7 -0.1
Utah 0.3 NA 0.4 NA
Virginia -0.2 1.4 0.6 NA
Vermont -1.0 NA NA NA
Washington -0.4 NA -1.5 0.6
West Virginia -0.4 NA NA NA
Wisconsin -1.9 NA NA NA
Wyoming 1.0 NA NA NA

Note: The table reports data only for state subgroups with sample sizes large enough to create accurate estimates.

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics (LAUS) data and Current Population Survey (CPS) data

View the underlying data on epi.org.